happy new year and merry christmas.

โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 นำโดยนายประวีณ วีรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในแต่ระดับชั้น รวมถึงมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรมลุ้นของขวัญ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างขวัญกำลังใจ และความสนุกสนานให้กับนักเรียน