ติดต่อเรา

♠ ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
60/1 หมู่ที่ 5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทร : 077-576253, 077-576716, 077-576717, 077-576458

หมายเลขภายใน
♦ 0  กลุ่มอำนวยการ
♦ 12 กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.
♦ 13 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
♦ 14 กลุ่มนโยบายและแผน
♦ 16 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
♦ 17 หน่วยตรวจสอบภายใน
♦ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
♦ 18 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
♦ 29 โทรสาร

ติดต่อสอบถาม